آموزش کار با کوره سفالگری

کار با کوره سفالگری همانند سایر فعالیت ها نیاز به آموزش دارد . تیم کارشناسی دماگستر اقدام به تهیه مطالب و موارد آموزشی مربوط به کار با کوره سفالگری و نحوه نگهداری از آن را در قالب مقالات و ویدئو های آموزشی گرداوری کرده است.